ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ພວຕ ບໍ່ແກ້ວ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 16 July 2014 01:38

 

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

 

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ພວຕ-ບກ) ຊື່ພາສາອັງກິດແມ່ນ: Department of Science and Technology Bokeo Province; ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຂອນແກ້ວ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ; ຖະໜົນຈໍາປາ.

ເຊີ່ງແຍກອອກຈາກຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສີງແວດລ້ອມ ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2008 ມາເປັນຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຕໍ່ມາໄດ້ຮັບການຕົກລົງສ້າງຕັ້ງເປັນພະແນກໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2009 ແລະ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງໃນວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2009. ໂດຍແມ່ນ ທ່ານດວງເພັດ ສີລິທໍາ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ທັງເປັນເລາຂາໜ່ວຍພັກ, ແລະ ແຍກເປັນໜ່ວຍພັກເອກະລາດໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010

ໂດຍມີພະນັກງານທັງໝົດ 11 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ, ເປັນສະມາຊິກພັກ 7 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ; ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກພັກສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 0 ສະຫາຍ.

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີສາຍຕັ້ງ ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສາຍຂວາງຂຶ້ນກັບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໜ້າວຽກອັນລະອຽດ ແລະ ມີໂຄງຮ່າງປະກອບເປັນ 4 ຂະແໜງການຄື:

1.    ຂະແໜງ ຫ້ອງການບໍລິການ-ຈັດຕັ້ງ.

2.    ຂະແໜງ ຊັບສີນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

3.    ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ.

4.    ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ແອງຟອກມາຕິກ. (ໄອທີ)

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 3 ອົງການຄື:

1.    ອົງການຈັດຕັ້ງ ກໍາມະບານ.

2.    ອົງການຈັດຕັ້ງ ຊາວໜຸ່ມ.

3.    ອົງການຈັດຕັ້ງ ແມ່ຍິງ.

ຕໍ່ມາພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍໜ້າວຽກ ແລະ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອມາປະກອບເຂົ້າໃນໜ້າວຽກ ແລະ ຕໍ່າແໜງງານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ມາຮອດປະຈຸບັນມີ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດ 26 ສະຫາຍ, ຍິງ 7 ສະຫາຍ.

-      ສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 16 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ; ສະມາຊິກພັກສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ.

-      ພະນັກງານ ຝຶກງານ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ.

-      ພະນັກງານ ໄປຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງການປົກຄອງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 0 ສະຫາຍ.

 ຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຄົນປະຈຸບັນແມ່ນ: ທ່ານ ຄອນໄຊ ສະຕິ 

 

 

                                                                                                                                                                       ສັງລວມໂດຍ: ປະກາສິດ ທໍາມະວົງ 

Last Updated on Wednesday, 09 November 2016 03:21