ຂະແໜງ ວຕນ (ພວຕ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ລົງຍຸກຊູ້ການລ້ຽງໝູ່ປ່າຢູ່ 3 ຈຸດ Print
Written by Administrator   
Thursday, 25 July 2019 02:33

 

ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກໍາ (ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ) ລົງຊຸກຍູ້ການລຽ້ງໝູ່ປ່າຢູ່ 3 ຈຸດ.

ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2019  ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຂະແໜງ ວຕນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກໍາການລ້ຽງໝູ່ປ່າຢູ່ 3 ຈຸດຄື: ບ້ານທົງແສງຈັນ, ບ້ານປາກຮາວເໜືອ ແລະ ບ້ານປາກຮາວໃຕ້ ທັງ 3 ຈຸດ ມີໝູ່ 17 ໂຕ ເຊິ່ງນັ້ນປະສົມພັນແລ້ວ 5 ໂຕ, ຈາກການລົງຕິດຕາມຂອງ ວິຊາການຂະແໜງ ວຕນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈະເລີນເຕີບໂຕນໍ້າໜັກຂອງໝູ່ ແມ່ນມີຄວາມສົມບູນ ຕາມກຽນອາຍຸ ຄືໝູ່ແມ່ພັນ, ໝູ່ລຸ້ນ ແລະ ໝູ່ນ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ຂອງຜູ້ລ້ຽງ ແລະ ວິຊາການ ຂະແໜງ ວຕນ ລົງຕິດຕາມໃຫ້ຄໍາປຶກສາເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການລ້ຽງມີການຂະຫຍາຍໂຕຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດ.