ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ Print
Written by Administrator   
Monday, 10 March 2014 05:37

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ:

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງຂຽນເປັນໂຕອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ’’ພວຕ’’ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ, ກວດກາທາງດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຕາມການແບ່ງປັນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຕາມການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ. 

ໜວດທີ II

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ  

ມາດຕາ 3: ໜ້າທີ່:

           ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

3.1     ສຶກສາ ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ, ແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງພະແນກ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

3.2     ຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງແຜນການ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບຂອງກະຊວງ, ແຂວງທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

3.3     ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳເດືອນ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີຂອງພະແນກໃຫ້ກະຊວງ, ແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

3.4     ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ພ້ອມທັງງົບປະມານເພື່ອຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ, ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງ, ແຂວງເພື່ອຂໍອະນຸມັດ.

3.5     ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ, ບຳລຸງສ້າງ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ  ແລະ  ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ.

3.6     ຕິດຕາມ ກວດກາ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃນສັງຄົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

3.7     ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດ ຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກໄປເຜີຍແຜ່ລົງສູ່ຮາກຖານໃຫ້ທັນການ ແລະ ເປັນໃຈກາງຮັບຜິດຊອບເກັບກຳ, ບໍລິການ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດ ຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງເປັນລະບົບ.

3.8     ສັງລວມລາຍງານ ແລະ ວິໄຈບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທ່ວງທັນເວລາຕາມພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ.

3.9     ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ, ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

3.10  ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສັງລວມຫຼັກການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການປະສານງານຂອງພະແນກໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເພື່ອນຳສະເໜີ, ພິຈະລະນາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ.

3.11  ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຄຳຮ້ອງທຸກຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິກຳບຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີບັນຫາດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ   ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

3.12  ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳບັນດາພາກສ່ວນທີ່ດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານແລະ ວັດແທກ.

3.13  ພົວພັນຮ່ວມມືພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະນຳກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.

3.14  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.

ມາດຕາ 4: ຂອບເຂດສິດ:

4.1     ຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຂອງລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ, ຂອງແຂວງ, ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກາຍເປັນແຜນວຽກລະອຽດແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງພະແນກ.

4.2     ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ, ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ ແລະ ປະກາດໃຊ້ລະບຽບການ, ບົດແນະນຳໃຫ້ຂະແໜງ ສາຍຕັ້ງ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ.

4.3     ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະປະກອບຄຳເຫັນແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກໃນການພົວພັນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.

4.4     ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກພາບຂອງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

4.5     ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຄະນະພັກແຂວງຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງ ວຽກງານເພື່ອໃຫ້ກະຊວງ ອອກອະນຸມັດຮັບຮອງ.

4.6     ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນເມືອງເພື່ອໃຫ້ກະຊວງ ອອກອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ແລະ ບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ.

4.7     ເລືອກເຟັ້ນເອົາຜົນສຳເລັດທາງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,    ຊັບສິນທາງປັນຍາ,ລລລລມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທີ່ເໝາະສົມຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອສະເໜີ ແລະ ພິຈາ  ລະນານຳໃຊ້ພາຍໃນແຂວງ.

4.8     ໃຫ້ການບໍລິການວິຊາການ ແລະ ບໍລິການທີ່ປືກສາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  ສັງຄົມບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ.

4.9     ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນຂອງລັດທີ່ໄດ້ຖືກອະນຸມັດແລ້ວ ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

4.10  ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຊັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ.

4.11  ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ, ຄະນະກຳມະການວິຊາການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ  ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຂອງວຽກງານຕາມການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງ ໂດຍເຫັນດີຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ.

4.12  ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

4.13  ພົວພັນຮ່ວມມື ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.

4.14  ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ.

ໝວດທີ III

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 

ມາດຕາ 5: ໂຄງປະກອບກົງຈັກ:

            ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະກອບມີ: 6 ຂະແໜງດັ່ງນີ້:

                           1.   ຂະແໜງ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ.

2.   ຂະແໜງ ກວດກາ.

3.   ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

4.   ຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

5.   ຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ.

                          6.   ຂະແໜງ ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ. 

Last Updated on Thursday, 13 October 2016 07:09